วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 154 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 154 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 470 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 354 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 624 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 218 ราย
 • เคมีบำบัด 30 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 197 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 16 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 56 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 15 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 16 ราย (เสียชีวิต – ราย)