วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 26 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 624 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 96 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 528 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 651 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 115 ราย
 • รังสีรักษา 285 ราย
 • เคมีบำบัด 106 ราย
 • ห้องผ่าตัด 6 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 9 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 108 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 74 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 5 ราย (เสียชีวิต – ราย)