วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 163 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 435 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 100 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 335 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 598 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 90 ราย
 • รังสีรักษา 242 ราย
 • เคมีบำบัด 21 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 20 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 168 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 30 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 106 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 116 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 81.12 %
5. จำหน่าย – ราย (เสียชีวิต – ราย)