วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 130 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 121 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 453 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 99 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 354 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 583 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 84 ราย
 • รังสีรักษา 233 ราย
 • เคมีบำบัด 24 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 10 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 148 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 15 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 51 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 79 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 68.53 %
5. จำหน่าย 28 ราย (เสียชีวิต – ราย)