วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 19 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 505 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 67 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 438 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 526 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 71 ราย
 • รังสีรักษา 247 ราย
 • เคมีบำบัด 24 ราย
 • ห้องผ่าตัด 12 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 11 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 61 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 54 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 83 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 58.04 %
5. จำหน่าย 8 ราย (เสียชีวิต – ราย)