วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 379 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 49 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 330 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 389 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 89 ราย
 • รังสีรักษา 226 ราย
 • เคมีบำบัด 11 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 8 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 11 ราย
 • ทันตกรรม – ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 23 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 9 ราย
2. ยกยอดมา 90 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 12 ราย (เสียชีวิต – ราย)