วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 116 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 420 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 78 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 342 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 536 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 66 ราย
 • รังสีรักษา 205 ราย
 • เคมีบำบัด 69 ราย
 • ห้องผ่าตัด 8 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 5 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 121 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 38 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 10 ราย (เสียชีวิต – ราย)