วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 15 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 421 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 72 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 349 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 436 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 124 ราย
 • รังสีรักษา 209 ราย
 • เคมีบำบัด 34 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 3 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 16 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 28 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 11 ราย
2. ยกยอดมา 97 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 97 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 75.52 %
5. จำหน่าย 5 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม