วันเสาร์, 2 กรกฎาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 2 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 103 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 101 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 650 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 209 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 441 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 753 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 87 ราย
 • รังสีรักษา 262 ราย
 • เคมีบำบัด 53 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 6 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 266 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 39 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 83 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 96 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.13 %
5. จำหน่าย 14 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม