วันพฤหัส, 23 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 459 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 67 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 392 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 476ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 92 ราย
 • รังสีรักษา 256 ราย
 • เคมีบำบัด 32 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 9 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 53 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 87 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 97 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 67.83 %
5. จำหน่าย 7 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง