วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 16 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 125 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 124 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 580 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 109 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 471 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 5 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 705 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 297 ราย
 • เคมีบำบัด 75 ราย
 • ห้องผ่าตัด 8 ราย
 • ตรวจสุขภาพ – ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 140 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 66 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 14 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม