วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 17 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 127 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 529 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 122 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 407 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 656 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 104 ราย
 • รังสีรักษา 283 ราย
 • เคมีบำบัด 35 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 3 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 148 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 48 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 14 ราย
2. ยกยอดมา 95 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 109 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.22 %
5. จำหน่าย 30 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม