วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 21 กันยายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 กันยายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 11 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 549 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 77 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 472 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 575 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 110 ราย
 • รังสีรักษา 242 ราย
 • เคมีบำบัด 93 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 11 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 84 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 86 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 115 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 80.42 %
5. จำหน่าย 27 ราย (เสียชีวิต – ราย)

หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทำให้โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ต้องงดให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ทำให้ตัวเลขการตรวจสุขภาพลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเอง ซึ่งหากสถานการณ์ดีขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี จะกลับมาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพเช่นเดิม