วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 575 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 79 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 496 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 593 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 281 ราย
 • เคมีบำบัด 101 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 17 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 33 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 48 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 27 ราย
2. ยกยอดมา 81 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 75.52 %
5. จำหน่าย 14 ราย (เสียชีวิต – ราย)