วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 9 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 492 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 170 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 492 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 689 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 307 ราย
 • เคมีบำบัด 59 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 23 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 99 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 54 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 21 ราย
2. ยกยอดมา 89 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 110 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 76.92 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)