วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 19 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 713 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 199 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 514 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 732 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 158 ราย
 • รังสีรักษา 286 ราย
 • เคมีบำบัด 36 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 23 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 120 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 23 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 74 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 26 ราย
2. ยกยอดมา 95 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 121 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 84.62 %
5. จำหน่าย 20 ราย (เสียชีวิต – ราย)