วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 606 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 78 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 501 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 8 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 606 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 84 ราย
 • รังสีรักษา 290 ราย
 • เคมีบำบัด 103 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 17 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 18 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 79 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 25 ราย
2. ยกยอดมา 76 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 101 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 70.63 %
5. จำหน่าย 70.63 ราย (เสียชีวิต – ราย)