วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 621 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 101 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 520 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 646 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 121 ราย
 • รังสีรักษา 273 ราย
 • เคมีบำบัด 101 ราย
 • ห้องผ่าตัด 16 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 22 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 21 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 86 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 35 ราย
2. ยกยอดมา 95 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 130 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 90.91 %
5. จำหน่าย 5 ราย (เสียชีวิต – ราย)