วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 64 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 62 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 521 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 200 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 521 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 785 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 121 ราย
 • รังสีรักษา 279 ราย
 • เคมีบำบัด 84 ราย
 • ห้องผ่าตัด 30 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 42 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 149 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 12 ราย
2. ยกยอดมา 93 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 105 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 73.43 %
5. จำหน่าย 15 ราย (เสียชีวิต – ราย)