วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 46 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 46 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 627 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 213 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 414 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 673 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 102 ราย
 • รังสีรักษา 284 ราย
 • เคมีบำบัด 26 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 38 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 148 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 20 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 32 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 86 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 102 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 71.33 %
5. จำหน่าย 11 ราย (เสียชีวิต – ราย)