วันศุกร์, 27 พฤษภาคม 2565

ผู้มารับบริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 610 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 114 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 496 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 633 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 263 ราย
 • เคมีบำบัด 114 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 44 ราย /ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – ราย
 • รังสีวินิจฉัย 31 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 71 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 34 ราย
2. ยกยอดมา 64 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 63.53 %
5. จำหน่าย 3 ราย (เสียชีวิต – ราย)