วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 5 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 612 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 94 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 518 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 638 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 82 ราย
 • รังสีรักษา 320 ราย
 • เคมีบำบัด 80 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 58 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 41 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 32 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 71 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 100 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.93 %
5. จำหน่าย 16 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)