วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 9 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 526 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 91 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 435 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 539 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 246 ราย
 • เคมีบำบัด 70 ราย
 • ห้องผ่าตัด 20 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 50 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 33 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 19 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 26 ราย
2. ยกยอดมา 90 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 116 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 81.11 %
5. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)