วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 31 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 581 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 104 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 477 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 612 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 75 ราย
 • รังสีรักษา 308 ราย
 • เคมีบำบัด 98 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 34 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 49 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 24 ราย
2. ยกยอดมา 62 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 86 ราย
4. จำหน่าย 2 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)