วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 32 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 15 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 559 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 132 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 427 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 591 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 122 ราย
 • รังสีรักษา 284 ราย
 • เคมีบำบัด 43 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 68 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 30 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 106 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 123 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 86.01 %
5. จำหน่าย 21 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)