วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 31 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 28 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 536 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 109 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 430 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 567 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 114 ราย
 • รังสีรักษา 315 ราย
 • เคมีบำบัด 29 ราย
 • ห้องผ่าตัด 14 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 39 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 23 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 11 ราย
2. ยกยอดมา 101 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 112 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 78.32 %
5. จำหน่าย 16 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)