วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 12 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 621 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 66 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 555 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 641 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 97 ราย
 • รังสีรักษา 274 ราย
 • เคมีบำบัด 127 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 42 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 10 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 74 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 40 ราย
2. ยกยอดมา 53 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 84 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 65.03 %
5. จำหน่าย 9 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)