วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 22 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 635 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 110 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 525 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 657 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 101 ราย
 • รังสีรักษา 349 ราย
 • เคมีบำบัด 74 ราย
 • ห้องผ่าตัด 11 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 41 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 35 ราย
 • ทันตกรรม 12 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 34 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 24 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 75.52 %
5. จำหน่าย 13 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)