วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 20 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 20 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 507 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 113 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 394 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 527 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 100 ราย
 • รังสีรักษา 259 ราย
 • เคมีบำบัด 52 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 26 ราย
 • ทันตกรรม 8 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 19 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 116 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 126 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 88.11 %
5. จำหน่าย 21 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)