วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 10 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 488 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 92 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 396 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 498 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 60 ราย
 • รังสีรักษา 219 ราย
 • เคมีบำบัด 43 ราย
 • ห้องผ่าตัด 4 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 271 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 11 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 40 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 68 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 86 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.14 %
5. จำหน่าย 9 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)