วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 41 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 41 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 517 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 152 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 365 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 558 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 57 ราย
 • รังสีรักษา 253 ราย
 • เคมีบำบัด 46 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 146 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 13 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 29 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 95 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 66.43 %
5. จำหน่าย 18 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)