วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 18 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 597 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 68 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 529 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 622 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 300 ราย
 • เคมีบำบัด 95 ราย
 • ห้องผ่าตัด 18 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 50 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 1 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 48 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 29 ราย
2. ยกยอดมา 78 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 107 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 74.83 %
5. จำหน่าย 23 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)