วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 43 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 38 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 660 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 123 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 537 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 704 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 347 ราย
 • เคมีบำบัด 111 ราย
 • ห้องผ่าตัด 22 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 42 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 39 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 38 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 38 ราย
2. ยกยอดมา 70 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 108 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 73.43 %
5. จำหน่าย 13 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)