วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 26 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 26 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 595 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 116 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 479 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 621 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 97 ราย
 • รังสีรักษา 276 ราย
 • เคมีบำบัด 98 ราย
 • ห้องผ่าตัด 10 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 61 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 7 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 39 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 123 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 86.01 %
5. จำหน่าย 20 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)