วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 5 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 481 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 72 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 410 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 491 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 94 ราย
 • รังสีรักษา 235 ราย
 • เคมีบำบัด 59 ราย
 • ห้องผ่าตัด 8 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 21 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 46 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 42 ราย
2. ยกยอดมา 33 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 75 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 52.45 %
5. จำหน่าย 11 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)