วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 507 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 100 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 407 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 532 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 95 ราย
 • รังสีรักษา 291 ราย
 • เคมีบำบัด 43 ราย
 • ห้องผ่าตัด 15 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 38 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 17 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 17 ราย
2. ยกยอดมา 103 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 120 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 83.92 %
5. จำหน่าย 18 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)