วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 70 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 70 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 691 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 207 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 484 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 761 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 54 ราย
 • รังสีรักษา 273 ราย
 • เคมีบำบัด 103 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 249 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 50 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 95 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 66.43 %
5. จำหน่าย 18 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)