วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 0 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 543 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 132 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 411 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 559 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 111 ราย
 • รังสีรักษา 290 ราย
 • เคมีบำบัด 28 ราย
 • ห้องผ่าตัด 25 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 53 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 32 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 14 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 23 ราย
2. ยกยอดมา 118 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 141 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 98.60 %
5. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)