วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 25 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 25 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 466 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 30 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 436 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 466 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 99 ราย
 • รังสีรักษา 272 ราย
 • เคมีบำบัด 29 ราย
 • ห้องผ่าตัด 22 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 18 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 28 ราย
 • ทันตกรรม 2 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 21 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 38 ราย
2. ยกยอดมา 100 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 138 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 96.50 %
5. จำหน่าย 11 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)