วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 13 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 13 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 523 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 72 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 451 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 536 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 75 ราย
 • รังสีรักษา 272 ราย
 • เคมีบำบัด 90 ราย
 • ห้องผ่าตัด 5 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 20 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 10 ราย
 • ทันตกรรม 3 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 61 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 28 ราย
2. ยกยอดมา 62 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 90 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 62.94 %
5. จำหน่าย 13 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)