วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 17 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 609 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 105 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 504 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 4 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 630 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 116 ราย
 • รังสีรักษา 310 ราย
 • เคมีบำบัด 72 ราย
 • ห้องผ่าตัด 21 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 42 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 36 ราย
 • ทันตกรรม 12 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 21 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 28 ราย
2. ยกยอดมา 110 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 138 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 96.50 %
5. จำหน่าย 6 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)