วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 21 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 7 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 581 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 83 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 498 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 609 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 106 ราย
 • รังสีรักษา 242 ราย
 • เคมีบำบัด 108 ราย
 • ห้องผ่าตัด 17 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 48 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 29 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 54 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 37 ราย
2. ยกยอดมา 50 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 87 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 60.84 %
5. จำหน่าย 15 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)