วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 8 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 8 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 486 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 106 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 380 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 1 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 494 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 88 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 30 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 28 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 25 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 51 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 19 ราย
2. ยกยอดมา 77 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 92 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 64.34 %
5. จำหน่าย 5 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)