วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 15 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 2 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 525 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 49 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 476 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 542 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 79 ราย
 • รังสีรักษา 276 ราย
 • เคมีบำบัด 69 ราย
 • ห้องผ่าตัด 7 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 29 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 30 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 47 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 18 ราย
2. ยกยอดมา 80 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 98 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 68.53 %
5. จำหน่าย 14 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)