วันเสาร์, 29 มกราคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 23 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 23 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 454 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 102 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 352 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 477 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 95 ราย
 • รังสีรักษา 242 ราย
 • เคมีบำบัด 29 ราย
 • ห้องผ่าตัด 13 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 41 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 24 ราย
 • ทันตกรรม 4 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 29 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 13 ราย
2. ยกยอดมา 114 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 127 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 88.81 %
5. จำหน่าย 13 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)