วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 3 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 596 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 106 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 490 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 3 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 623 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 121 ราย
 • รังสีรักษา 273 ราย
 • เคมีบำบัด 97 ราย
 • ห้องผ่าตัด 22 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 53 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 18 ราย
 • ทันตกรรม 12 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 27 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 41 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 125 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 87.41 %
5. จำหน่าย 8 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)