วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 27 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 602 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 125 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 477 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย (รวมอยู่ในผู้ป่วยรายใหม่)**
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 629 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 92 ราย
 • รังสีรักษา 296 ราย
 • เคมีบำบัด 111 ราย
 • ห้องผ่าตัด 19 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 44 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 27 ราย
 • ทันตกรรม 10 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 30 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 114 ราย
2. ยกยอดมา 82 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 32 ราย
4. จำหน่าย 7 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)