วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 20 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 34 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 30 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 4 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 513 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 60 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 453 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 547 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 91 ราย
 • รังสีรักษา 247 ราย
 • เคมีบำบัด 96 ราย
 • ห้องผ่าตัด 5 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 19 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 17 ราย
 • ทันตกรรม 11 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 61 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 40 ราย
2. ยกยอดมา 72 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 112 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 78.32 %
5. จำหน่าย 28 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)