วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 16 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 16 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง – ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 487 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 79 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 408 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน 2 ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 503 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 68 ราย
 • รังสีรักษา 261 ราย
 • เคมีบำบัด 48 ราย
 • ห้องผ่าตัด 9 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 36 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 19 ราย
 • ทันตกรรม 5 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 57 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 16 ราย
2. ยกยอดมา 83 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 99 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 69.23 %
5. จำหน่าย 4 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)