วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ผู้มารับบริการ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

สรุปตัวเลขผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 ตัดยอดเวลา 15.30 น. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยนอก

 1. ผู้ป่วยรายใหม่ 30 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 24 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 6 ราย
 2. ผู้ป่วยรายเก่า 774 ราย เป็นผู้ป่วยทั่วไป 404 ราย และผู้ป่วยมะเร็ง 370 ราย
 3. ผู้ป่วย Cancer Anywhere จำนวน – ราย
 4. รวมเป็นผู้ป่วยนอกทั้งสิ้น 804 ราย

ผู้ป่วยนอกแยกตามคลินิก

 • OPD ทั่วไป 75 ราย
 • รังสีรักษา 242 ราย
 • เคมีบำบัด 23 ราย
 • ห้องผ่าตัด 4 ราย
 • ตรวจสุขภาพ 393 ราย
 • รังสีวินิจฉัย 22 ราย
 • ทันตกรรม 6 ราย
 • แผนกอื่น ๆ อีก 39 ราย

ผู้ป่วยใน

1. รับใหม่ 10 ราย
2. ยกยอดมา 84 ราย
3. รวมเป็นผู้ป่วยใน 94 ราย
4. คิดเป็นอัตราการครองเตียง 65.74 %
5. จำหน่าย 21 ราย (ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต)